Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Nova Questa B.V. is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Nova Questa B.V.

Artikel 3

Bij de uitvoering van opdrachten zal Nova Questa B.V. dit naar beste inzicht en vermogen doen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de opdracht relevante gegevens tijdig aan Nova Questa B.V. worden verstrekt.

Artikel 4

Nova Questa B.V. en haar opdrachtgevers verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar verkrijgen.

Artikel 5

Alle door Nova Questa B.V. verstrekte stukken en informatie, zoals rapporten, adviezen, software, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming door hem worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Nova Questa B.V. behoudt het recht de door tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6

Iedere aansprakelijkheid van Nova Questa B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het door Nova Questa B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag.

Artikel 7

Nova Questa B.V. zal waar in redelijke aangewezen, bij het inschakelen van derden overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Nova Questa B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd in voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens haar een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door Nova Questa B.V. ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 8

De opdrachtgever vrijwaart Nova Questa B.V. tegen alle aanspraken van derden, de door Nova Questa B.V. in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld aan de zijde van Nova Questa B.V.

Artikel 9

De rechtsverhouding tussen Nova Questa B.V. en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

Artikel 10

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Nova Questa B.V. in verband met door Nova Questa B.V. verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten Nova Questa B.V., alsmede van al degenen die voor de Besloten Vennootschap werkzaam zijn of waren.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.