Home Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Nova Questa B.V.

De door ons verzonden of gepubliceerde informatie via internet of via e-mailberichten (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de door ons beoogde geadresseerde(n) en voor hen die van de geadresseerde(n) toestemming kregen om deze informatie te lezen of te ontvangen. Ontvangt u de informatie per abuis, bijvoorbeeld door abusievelijk gebruik van een verkeerd e-mailadres, dan wordt u er hierbij op attent gemaakt, dat openbaarmaking, reproductie, verspreiding of gebruik van de informatie door anderen dan de door ons beoogde geadresseerde(n) streng verboden is. Informeert alstublieft de verzender van de informatie, door de verzonden informatie of publicaties te beantwoorden en vervolgens te vernietigen, zonder het gekopieerd of geopend te hebben. De informatie in onze e-mailberichten (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Hoewel wij er naar streven om alle door ons gepubliceerde informatie zo correct mogelijk weer te geven, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele abusievelijk gemaakte fouten in de weergave van deze informatie. Nova Questa B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van een verzonden e-mailbericht.

Disclaimer Nova Questa B.V.

The information transmitted in this electronic mail message (and any of its attachments) or trough our website is intended exclusively for the addressee(s) intended by us and for those authorized by the addressee(s) to read or receive this information. Should you receive this information by mistake, you are hereby notified that disclosure, reproduction, distribution or use of this information by parties other than the addressee(s) as intended by us is strictly prohibited. Please inform the sender of the information by reply transmission and delete the information without copying or opening it. The information contained in our electronic mail message (or any of its attachments) may be confidential in nature and covered by a pledge of secrecy and the attorney-client privilege. Although we have strived to publish all our information as accurate as possible, we are not liable for any accidental mistakes in the presentation of this information. Nova Questa B.V. does not guarantee the correct and complete transfer of a sent e-mail message.